Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke www.stkvajnory.sk

Vážený klient, dovoľujeme si žiadať udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítajte si prosím podrobne nasledujúci text a potvrďte súhlas uvedený v registračnom formulári.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ webstránky www.stkvajnory.sk, AUTO TK s. r. o. Skalická cesta 5, 831 02 Bratislava, zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:

·        Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňuje webstránka www.stkvajnory.sk

V prípade menovania zodpovednej osoby sa uvedie aj zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.

Za účelom odoslania SMS notifikácie o blížiacej sa exspiráci technickej kontroly, zhromažďujeme tieto osobné údaje: Meno, priezvisko, telefónne číslo a evidenčné číslo vozidla, pre ktoré je objednávka vytvorená.

Na webstránke www.stkvajnory.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných  dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje webstránka www.stkvajnory.sk (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky www.stkvajnory.sk na základe vyjadreného súhlasu.

Webstránka www.stkvajnory.sk nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na mail: info@stkvajnory.sk

Webstránka www.stkvajnory.sk   je podporovaná externou spoločnosťou (Webkaprevas.sk, WordPress, Websupport), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke www.stkvajnory.sk . Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba na webstránke www.stkvajnory.sk . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.

Ako dotknutá osoba máte právo:

·         Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
·         V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
·         Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať  obmedzenie spracúvania osobných údajov
·         Namietať zo spracúvaním osobných údajov
·         Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
·         Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)
Vaše požiadavky zasielajte na adresu AUTO TK s. r. o. Skalická cesta 5, 831 02 Bratislava.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky www.stkvajnory.sk a odoslanie žiadosti prostredníctvom formulárov.

V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky www.stkvajnory.sk Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (mail: info@stkvajnory.sk). Vymazanie osobných údajov je už nevratné.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na mail: info@stkvajnory.sk